Regulamin serwisu

REGULAMIN MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ONLINE

§ 1

 1. Miejski System Komunikacji Online jest serwisem internetowym Biłgoraja dostępnym pod adresem https://bilgoraj.ejst.pl, który zapewnia elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Klienta w stosunku do Gminy Miasto Biłgoraj oraz umożliwia zapłatę tych zobowiązań.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają:
 1. Profil zaufany – bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w Internecie oraz składania podpisu zaufanego;
 2. ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;
 3. Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Miasto Biłgoraj – Gmina Miasto Biłgoraj;
 5. MSKO - Miejski System Komunikacji Online udostępniony przez Miasto Biłgoraj Klientowi jako jeden ze sposobów uzyskania informacji o jego zobowiązaniach oraz umożliwiająca uregulowanie posiadanych zobowiązań;
 6. Serwis - internetowy serwis usługowy pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Gminą Miasto Biłgoraj;
 7. Urząd - Urząd Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj;
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 9. Właściciel Serwisu – Mikrobit Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. Zana 39, 20-601 Lublin, NIP 7120154956;
 10. Zobowiązania - należności wobec Miasta Biłgoraja uwidocznione na koncie Klienta;
 11. Płatności - zobowiązania identyfikowane na podstawie nr transakcji generowanego przez serwis. Płatności może dokonywać Klient.

§ 2

 1. Korzystanie z MSKO jest w pełni dobrowolne.
 2. Warunkiem korzystania z MSKO jest założenie indywidualnego konta
  i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Aby założyć konto w MSKO i korzystać z dostępnych funkcjonalności Klient akceptuje niniejszy Regulamin, którego treść jest stale dostępna na platformie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Biłgoraja w celu korzystania z funkcjonalności platformy.
 4. W każdym momencie Klient ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji nastąpi blokada dostępu do serwisu.
 5. Klient zobowiązany jest do nieujawniania parametrów logowania osobom nieupoważnionym.
 6. Miasto Biłgoraj nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia parametrów logowania osobom nieupoważnionym.
 7. Rodzaje zobowiązań możliwe do uregulowania za pomocą MSKO wskazane są na stronie głównej.
 8. Informacje o zobowiązaniach mogą nie być widoczne do czasu zakończenia postępowań przed organem odwoławczym i sądami.
 9. Zasady korzystania z Profilu zaufanego dostępne są pod adresem https://pz.gov.pl

§ 3

Za pośrednictwem MSKO Klient może dokonać zapłaty dowolnego zobowiązania wykazanego w MSKO do wysokości uwidocznionej na koncie Klienta.

 1. Zobowiązania uwidocznione w MSKO na koncie Klienta mają wyłącznie charakter informacyjny. Niezgodność informacji o zobowiązaniach, w szczególności o kwocie zobowiązania i terminie jego zapłaty, w stosunku do danych o zobowiązaniach Klienta ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów (np. w formie decyzji podatkowej), można zgłosić poprzez jeden z kanałów uzyskiwania informacji dostępnych w MSKO w menu Komunikacja / Kontakt z urzędnikiem.
 2. Zgłoszenie niezgodności informacji o zobowiązaniach uwidocznionych w MSKO
  nie jest równoznaczne z wniesieniem jakiegokolwiek środka zaskarżenia w ramach stosownych procedur toczących się w przedmiocie danego zobowiązania,
  w szczególności nie stanowi odwołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 4

Każda płatność inicjowana w Serwisie przez Klienta otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji. Numer należy zachować dla celów kontroli stanu tej płatności oraz reklamacji płatności.

§ 5

 1. Na dokonanie płatności w Serwisie Klient otrzymuje 60 minut.
 2. Jeżeli w czasie wskazanym w ust. 1 Serwis nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie,
  a Miasto Biłgoraj zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.
 3. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Miasto Biłgoraj jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji, Miasto Biłgoraj dekretuje wpłaty na istniejące zobowiązania.

§ 6

 1. Płatności z wykorzystaniem Serwisu można dokonywać przy pomocy:
  1. Kart płatniczych lub portfela elektronicznego,
  2. Przelewu bankowego.
 2. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym Klient obowiązany jest zaakceptować i oświadczyć, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący.

§ 7

 1. Datą zapłaty zobowiązań podatkowych jest dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej lub rachunku płatniczego Klienta w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu dzień potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.
 2. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego Klienta w banku lub instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego Klienta w unijnej instytucji płatniczej
  w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za termin zapłaty podatku uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez Klienta, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Miasto Biłgoraj nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Miasto Biłgoraj.
 3. Datą zapłaty zobowiązań cywilnoprawnych jest dzień uznania rachunku Miasto Biłgoraj.
 4. Jeżeli na Kliencie ciążą koszty doręczenia upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.
 5. Dokonując zapłaty zobowiązania poprzez MSKO Klient ponosi koszty na wykonanie przelewu w wysokości 0,59 zł.

§ 8

Pośrednictwo Serwisu w przekazywaniu płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

§ 9

 1. MSKO używa plików cookies w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu oraz dla celów statystycznych.
 2. Brak blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich używanie przez MSKO i Serwis oraz ich zapisywanie w pamięci urządzenia stosowanego przy korzystaniu z MSKO
  i Serwisu.
 3. Zablokowanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z MSKO i Serwisu.
 4. Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies; w tym ustawiać ich blokowanie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej stosowanej przy korzystaniu z MSKO i Serwisu.

§ 10

 1. Reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem ePUAP (przez pismo ogólne
  do podmiotu publicznego) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta na Placu Wolności 16.
 2. W przypadku gdy reklamacja dotyczy transakcji płatniczej, w treści należy podać numer transakcji, kwotę oraz datę jej dokonania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej lub za pośrednictwem ePUAP nie później niż w terminie 7 dni roboczych od prawidłowego zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku braku danych wskazanych w pkt 2, zgłaszający za pośrednictwem ePUAP zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia, a bieg terminu na obsłużenie reklamacji ulegnie zawieszeniu do momentu przesłania brakujących informacji.

§ 11

 1. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane, w tym zbierane i udostępniane, zgodnie
  z przepisami prawa, w tym z RODO, przepisami ustawy z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych Klienta oraz praw z tym związanych zawiera klauzula informacyjna.

§ 12

 1. Miasto Biłgoraj ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności
  w zakresie dotyczącym określenia właściciela Serwisu.
 2. Miasto Biłgoraj ma obowiązek informowania Klienta o wszelkich zmianach niniejszego regulaminu.
 3. Klient będzie informowany o zmianie regulaminu przy pierwszym logowaniu po jego zmianie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Kliencie Urzędu Miasta Biłgoraja,

Jak przetwarzamy Pani/Pana dane?

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako "RODO") oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Biłgoraja, Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się  listownie na adres Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj lub poprzez
e-mail: iod@bilgoraj.pl

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia wzrostu jakości i dostępności usług administracyjnych poprzez prezentowanie za pośrednictwem platformy zobowiązań podatkowych i cywilnoprawnych, umożliwienia płatności za te zobowiązania
za pośrednictwem platformy, rozliczania wpłat oraz realizacji pozostałych funkcjonalności  platformy MSKO.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na potrzeby obsługi działań, na które Pani/Pan wyraził zgodę na Portalu (przy każdej zgodzie opisany jest cel przetwarzania w momencie jej wyrażania, zgodę można cofnąć w każdym czasie),
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – na potrzeby wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej tj. zapewnienie wzrostu jakości i dostępności usług administracyjnych, monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach
  i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie w jakim posiada Pani/Pan konto na Portalu,
lub do momentu wycofania zgody, w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie. Następnie dane będą przetwarzane w celu archiwizacyjnym, zgodnie z obowiązującą
w Urzędzie instrukcją kancelaryjną sporządzoną na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

W jaki sposób można cofnąć zgodę wyrażoną w Portalu?

Zgodę można wycofać za pośrednictwem platformy MSKO poprzez odznaczenie pola znajdującego się przy treści poniższych zgód i użycie przycisku zapisz.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych?

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, w przypadku korzystania z usług płatniczych będą również dostawcy usług płatniczych udostępnionych na stronie portalu, dane mogą być ponadto udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji).

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), na adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Pozostałe informacje

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do organizacji międzynarodowych/państw trzecich.

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).