Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Kliencie Urzędu Miasta Biłgoraja,

Od 25 maja 2018 roku stosuje się ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


W związku z tym informujemy, że:

 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prezentowania zobowiązań podatkowych i cywilnoprawnych oraz abyś mógł zapłacić te zobowiązania za pośrednictwem platformy MSKO.
 2. Twoje dane niezbędne są również do rozpatrzenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem platformy MSKO oraz rozliczania wpłat.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Biłgoraja. Adres siedziby: Urząd Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj, tel.: +48 84 686 96 00, poczta e-mail: sekretariat@bilgoraj.pl.
 4. W Urzędzie Miasta Biłgoraja powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez email: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy. art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. zosoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego) oraz usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie Administratora w ramach realizacji płatności przez platformę, świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 8. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 10. Zgodę możesz wycofać za pośrednictwem platformy MSKO poprzez odznaczenie pola znajdującego się przy treści poniższych zgód i użycie przycisku zapisz.
 11. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).